Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych, zwanego dalej „planem”, wraz z integralnymi jej częściami w postaci:

1) rysunku planu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, wykonanego na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000;

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.

2. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 2. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” uchwalonego uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.

§ 3. 1. Ze względu na brak podstaw wynikających ze stanu faktycznego, w planie nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Rysunek planu zawiera ustalenia obowiązujące oraz oznaczenia informacyjne, zgodnie z legendą zamieszczoną na rysunku planu.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby użytkowania poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określa się łącznie na podstawie:

1) ustaleń o charakterze ogólnym zawartych w rozdziale 2;

2) ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziale 3;

3) ustaleń obowiązujących zawartych na rysunku planu.

4. Położenie linii rozgraniczających i linii zabudowy w miejscach, które nie zostały zwymiarowane na rysunku planu należy ustalać poprzez odczyt rysunku planu
w oparciu o jego skalę.

5. Warunki i wskaźniki ustalone dla wymienianych w planie działek ewidencyjnych obowiązują również dla działek, które powstaną w ich miejsce na skutek zmian zarejestrowanych w państwowym zasobie geodezyjnym.

§ 4. 1. Określenia stosowane w uchwale należy rozumieć następująco:

1) cechy historyczne zabytku – elementy zabytku stanowiące wartość historyczną, artystyczną lub naukową określone na podstawie akt archiwalnych i dokumentów ewidencyjnych;

2) dach płaski – dach o spadkach połaci do 15º;

3) elewacja frontowa – elewacja budynku zlokalizowana od strony przestrzeni publicznej;

4) front działki – odcinek granicy działki budowlanej przylegającej do drogi publicznej lub innego ciągu komunikacyjnego, z którego odbywa się główny wjazd lub wejście na tę działkę;

5) infrastruktura techniczna – przewody i urządzenia oraz obiekty budowlane: wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne;

6) instalacja artystyczna budowla o charakterze artystycznym realizowana w celu podniesienia estetyki miejsca;

7) kwartał – zespół nieruchomości ograniczony terenami dróg publicznych lub granicami obszaru objętego planem;

8) linia rozgraniczająca – wyznaczona na rysunku planu linia ciągła, stanowiąca granicę między terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

9) linia zabudowy nieprzekraczalna – wyznaczona na rysunku planu linia określająca część działki budowlanej, na której możliwe jest lokalizowanie budynków, z zakazem jej przekraczania, który nie dotyczy:

a) elementów wejścia do budynku, takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie,

b) elementów nadwieszeń takich jak: łącznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,

c) tarasów i werand,

d) podziemnych części budynku i urządzeń budowlanych związanych z budynkiem,

e) instalacji artystycznych,

f) zewnętrznych warstw izolacji termicznej okładzin oraz zewnętrznych elementów komunikacji pionowej, takich jak klatki schodowe i szyby windowe – wyłącznie w przypadku budynków istniejących;

10) linia zabudowy równoległej – rodzaj linii zabudowy nieprzekraczalnej, z nakazem lokalizowania minimum 50% długości ściany frontowej budynku wzdłuż tej linii lub równolegle do niej w odległości nie większej niż 15,0 m;

11) linia zabudowy obowiązująca – rodzaj linii zabudowy nieprzekraczalnej, wzdłuż której obowiązuje sytuowanie minimum 70% powierzchni ściany frontowej budynku;

12) miejsce zmiany rodzaju linii zabudowy – wskazany na rysunku planu punkt, w którym następuje zmiana rodzaju linii zabudowy;

13) podniesienie standardów jakości użytkowania – działania budowlane przy budynkach istniejących obejmujące: dobudowę ciągów komunikacji pionowej, łączników pomiędzy budynkami, tarasów, werand, przeszkleń podwórek;

14) przepisy odrębne – przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy i rozporządzenia, a także akty prawa miejscowego obowiązującego na obszarze miasta Łodzi;

15) przeznaczenie terenu – obiekty budowlane i urządzenia budowlane oraz zagospodarowanie tworzące całość funkcjonalną, określone ustaleniami planu na danym terenie odpowiednio:

a) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które przeważa na danej działce,

b) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe,

c) przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie, które określa sposób wykorzystania działki do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, podnoszące przejściowo walory estetyczno–użytkowe przestrzeni;

16) system NCS – system opisu barw publikowany w formie wzorników kolorów; oznaczenie koloru składa się z: napisu „NCS S”, czterech cyfr, z których pierwsze dwie oznaczają procentową zawartość czerni, kolejne dwie – poziom chromatyczności oraz, po myślniku, symbolu koloru oznaczającego procentową zawartość kolorów  (żółtego – Y, czerwonego – R, niebieskiego – B, zielonego – G) lub kolor neutralny – N;

17) system RAL – system opisu barw publikowany w formie wzorników kolorów; oznaczenie koloru składa się z napisu „RAL” oraz czterech cyfr, z których pierwsze dwie oznaczają przynależność koloru do umownie określonych grup odcieni (np. RAL10xx – grupa odcieni żółtych, RAL90xx – grupa odcieni białych i czarnych);

18) tablica informacyjna – przedmiot materialny przeznaczony lub służący do ekspozycji treści informacyjnych niestanowiących reklamy, o płaskiej powierzchni wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

19) teren – wydzielone  liniami rozgraniczającymi lub  liniami  granic  opracowania  planu nieruchomości lub ich części, oznaczone symbolami liczbowymi i literowymi, z których:

a) dla  terenów  dróg i ciągu pieszego  –  liczba  oznacza  numer porządkowy, a litery oznaczają przeznaczenie podstawowe terenu, a w przypadku terenów dróg publicznych – także klasę drogi,

b) dla pozostałych terenów  –  pierwsza  liczba  oznacza  numer kwartału, druga  –  numer porządkowy terenu w kwartale, a litery oznaczają przeznaczenie podstawowe terenu;

20) uchwała – niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Łodzi;

21) usługi uciążliwe – działalność usługowa powodująca przekroczenie standardów i norm środowiskowych obowiązujących dla funkcji podstawowych danego terenu;

22) ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

23) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – udział procentowy terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej;

24) wskaźnik powierzchni zabudowy – udział procentowy powierzchni wyznaczonej przez rzuty wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym w powierzchni działki budowlanej;

25) wysokość parteru elewacji frontowej – określony w metrach  wymiar  pionowy  fragmentu  elewacji  frontowej  budynku  mierzony  od  poziomu  terenu  do  poziomu  spodu gzymsu lub innego poziomego, zewnętrznego elementu architektonicznego oddzielającego pierwszą kondygnację nadziemną od   kondygnacji wyższych;

26) wysokość zabudowy – określona w metrach wysokość obiektu budowlanego mierzona od najniższego poziomu gruntu w miejscu jego lokalizacji do najwyższego punktu jego konstrukcji, a dla budynków – do najwyższego punktu dachu;

27) zabudowa frontowa – zabudowa o funkcji określonej podstawowym przeznaczeniem terenu, lokalizowana na działce budowlanej od strony przestrzeni publicznych, która nie obejmuje budynków garażowych, gospodarczych i technicznych, chyba że z ustaleń planu wynika inaczej;

28) zabudowa istniejąca – budynki istniejące lub posiadające ostateczną decyzję
o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia w życie planu.

2. Określenia użyte w planie, a niezdefiniowane w ust. 1, dotyczące zagadnień przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi przywołanymi w treści niniejszej uchwały, należy rozumieć w sposób określony w ustawie lub w tych przepisach, a w przypadku braku definicji w rozumieniu powszechnym.

Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nakaz kształtowania standardów zagospodarowania i użytkowania terenów z uwzględnieniem:

a) porządkowania i uzupełniania istniejących struktur zabudowy,

b) tworzenia możliwości rozwoju nowej zabudowy w celu rehabilitacji zdegradowanych terenów magazynowo-składowych,

c) ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym krajobrazu kulturowego i zabytków,

d) rozbudowy systemu przestrzeni publicznych i podnoszenia jego jakości;

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.2.U, 2.1.MW/U, 3.1.MW/U, 4.1.U/Z, 4.3.U, 4.4.U, 4.5.U, 4.6.MW/U, 4.7.U i 12.1.MW/U, zalicza się do obszarów zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa;

3) w zakresie przeznaczenia terenów:

a) zakaz lokalizacji:

usług uciążliwych,

stacji paliw z wyłączeniem terenów: 6.4.UC, 8.2.KS i 10.1.MW/U,

obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 z wyłączeniem terenów oznaczonych symbolem UC,

b) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwość lokalizacji:

zieleni, z wyłączeniem zieleni wysokiej,

obiektów małej architektury, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń obowiązujących na terenie miasta Łodzi,

urządzeń rekreacyjnych;

4) w zakresie lokalizacji zabudowy:

a) nakaz sytuowania zabudowy zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,

b) zakaz lokalizacji zabudowy innej niż frontowa w odległości mniejszej niż 12,0 m od linii zabudowy wyznaczonej od strony przestrzeni publicznej, który nie dotyczy portierni,

c) zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów dopuszczonych w przestrzeniach publicznych oraz w terenach 1.1.KS, 4.5.U, 5.1.UC, 5.2.UC, 6.1.UC, 6.2.UC, 6.4.UC, 7.4.KS i 8.1P/U,

d) zakaz lokalizacji ścian bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z przestrzenią publiczną,

e) dopuszczenie sytuowania budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki w terenach oznaczonych symbolami: 4.1.U/Z, 4.3.U, 4.4.U, 4.5.U, 4.6.MW/U, 4.7.U w następujących przypadkach:

budynek przylega do ściany zabudowy istniejącej usytuowanej na sąsiedniej działce budowlanej bezpośrednio przy granicy i jest co najwyżej o 1 m wyższy i o 1 m dłuższy niż zabudowa istniejąca, z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych,

budynek realizowany jest według cech historycznych zniszczonego zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków,

f) dla zabudowy istniejącej o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, a niespełniającej wymagań określonych w lit. a:

zlokalizowanej w całości poza liniami zabudowy – dopuszczenie wyłącznie remontu lub przebudowy,

zlokalizowanej w części poza liniami zabudowy – dopuszczenie remontu, przebudowy i nadbudowy do parametrów określonych w planie oraz rozbudowy uwzględniającej wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy,

zlokalizowanej w obrębie linii zabudowy – dopuszczenie remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy bez konieczności jej realizacji w linii zabudowy obowiązującej lub równoległej;

5) w zakresie wskaźników i parametrów zabudowy:

a) nakaz kształtowania zabudowy zgodnie ze wskaźnikami i parametrami określonymi
w ustaleniach szczegółowych,

b) ustalenia w zakresie minimalnej wysokości zabudowy dotyczą wyłącznie zabudowy frontowej,

c) intensywność zabudowy określona w ustaleniach szczegółowych dotyczy kondygnacji nadziemnych, dla kondygnacji podziemnych dopuszczenie maksymalnej intensywności zabudowy: 2,0,

d) dla zabudowy istniejącej o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, a niespełniającej wymagań określonych w lit. a:

przekraczającej maksymalną intensywność lub maksymalną powierzchnię zabudowy – dopuszczenie wyłącznie remontu, przebudowy oraz wykonania innych robót budowlanych polegających na doprowadzeniu do zgodności z przepisami odrębnymi z zakresu budownictwa lub podniesieniu standardów jakości użytkowania,

nieosiągającej minimalnej intensywności albo minimalnej wysokości zabudowy – dopuszczenie remontu, przebudowy oraz wykonania innych robót budowlanych polegających na doprowadzeniu do zgodności z przepisami odrębnymi z zakresu budownictwa lub podniesieniu standardów jakości użytkowania, bez konieczności osiągnięcia parametrów określonych w planie,

równej lub przekraczającej maksymalną wysokość zabudowy – dopuszczenie nadbudowy o maksimum 1,0 m dla zabudowy frontowej o wysokości wyższej niż 20,0 m oraz 0,5 m dla pozostałej zabudowy – wyłącznie w przypadku zmiany formy dachu;

6) w zakresie kształtowania zabudowy – dopuszczenie przekroczenia linii rozgraniczającej z terenem przestrzeni publicznej wyłącznie takimi elementami budynku jak:

a) elementy  wejścia  do  budynku,  takie  jak:  schody,  pochylnia,  podest,  rampa – wyłącznie w przypadku budynków istniejących,

b) zadaszenia,

c) elementy nadwieszeń, takie jak: łącznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,

d) instalacje artystyczne,

e) zewnętrzne warstwy izolacji termicznej i okładzin – wyłącznie w przypadku budynków istniejących;

7) w zakresie kolorystyki oraz materiałów wykończeniowych elewacji i dachów:

a) nakaz stosowania nie więcej niż trzech materiałów wykończeniowych dla ścian spośród: tynku, kamienia, betonu architektonicznego, metalu, włókno-cementu, ceramiki budowlanej, drewna, szkła,

b) nakaz stosowania nie więcej niż trzech kolorów dla ścian spośród:

naturalnej kolorystyki materiałów wykończeniowych takich jak: ceramika budowlana, kamień naturalny, metal, drewno, szkło,

dla powierzchni malowanych lub struktur barwionych – odpowiadających w systemie NCS barwom o oznaczeniu z zakresu podanego w tabeli:

System i

edycja

Zawartość czerni

(dwie pierwsze cyfry)

Poziom chromatyczności

(dwie kolejne cyfry)

Symbol koloru

(po myślniku)

Gamy barw

NCS S

maks. 40

maks. 20

od G30Y do G90Y,

Y,

od Y10R do Y80R

neutralne, biele, szarości, ugry, przełamane róże, oliwkowe zielenie

45 lub 50

maks. 10

maks. 90

maks. 02

pełny zakres

neutralne, biele, szarości, grafity, czernie

c) nakaz stosowania dla zewnętrznej stolarki i zewnętrznej ślusarki naturalnej kolorystyki drewna i metalu lub kolorystyki spośród barw: beżowej, odpowiadającej w systemie RAL barwom 1000-1002, 1013-1015, 1019 i 1020, ciemnoczerwonej – 3005-3009, ciemnogranatowej – 5001, 5003, 5004, 5008, 5011 i 5013, zielonej w odcieniach oliwkowych, pistacjowych i ciemnych – 6003, 6005-6009, 6011-6015 i 6019-6021, szarej – 7000-7047, brązowej – 8000-8028, białej lub czarnej – 9001-9005 i 9010-9018,

d) dla dachów innych niż płaskie – nakaz stosowania pokrycia wyłącznie w postaci:

blachy dachowej lub materiału bitumicznego w kolorze ceglastym, brązowym, szarym, grafitowym, czarnym lub naturalnym,

dachówki w kolorze ceglastym, szarym lub grafitowym,

szkła,

e) nakaz uwzględnienia dla budynku stanowiącego dobro kultury współczesnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem DK oraz zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, oznaczonego na rysunku planu symbolem E, warunków określonych w ustaleniach szczegółowych,

f) dopuszczenie innych rozwiązań materiałowych i kolorystycznych niż wymienione w lit. a-e w przypadku:

zastosowania rozwiązań kolorystycznych i materiałowych wynikających z cech historycznych zabytku,

indywidualnego opracowania artystycznego ścian w postaci muralu lub instalacji artystycznej,

akcentów lub detali architektonicznych o powierzchni mniejszej niż 5% elewacji,

zastosowania kolorystyki zastrzeżonej dla logo podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;

8) w zakresie lokalizowania obiektów i urządzeń technicznych:

a) zakaz umieszczania na elewacjach frontowych widocznych elementów technicznego wyposażenia budynków takich jak klimatyzatory, anteny, przewody kominowe, za wyjątkiem instalacji służących iluminacji budynków oraz urządzeń służących komunikacji bezprzewodowej w obrębie budynku lub zespołu budynków,

b) zakaz umieszczania na połaciach dachowych położonych od strony terenów przestrzeni publicznej urządzeń technicznych służących wentylacji i klimatyzacji, masztów telekomunikacyjnych i anten z wyłączeniem urządzeń służących komunikacji bezprzewodowej w obrębie budynku lub zespołu budynków,

c) dopuszczenie umieszczania na elewacjach frontowych skrzynek przyłączy infrastruktury technicznej, a skrzynek przyłączy gazowych również na ogrodzeniach, wyłącznie jako wbudowanych w ścianę lub ogrodzenie oraz pod warunkiem zastosowania kolorystyki dla widocznej części skrzynek odpowiadającej barwie elewacji lub ogrodzenia, w które są wbudowane, lub w kolorze grafitowym odpowiadającym barwie 7016 w systemie RAL lub w kolorze, który określają przepisy odrębne,

d) dopuszczenie umieszczania masztów telekomunikacyjnych operatorów sieci komórkowych wyłącznie na dachach budynków o wysokości nie mniejszej niż:

13,0 m w terenach  oznaczonych symbolem UC,

20,0 m w pozostałych terenach,

e) dopuszczenie zakładania na obiektach budowlanych elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych lub innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzeń służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także urządzeń niezbędnych do korzystania z nich, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami;

9) przy lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości:

a) 50,0 m n.p.t. i więcej – nakaz zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym,

b) 100,0 m n.p.t. i więcej – nakaz zgłoszenia Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego i właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym oraz oznakowania przeszkodowego tych obiektów

–   zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) w zakresie powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych:

a) obowiązują parametry określone w ustaleniach szczegółowych,

b) parametry te nie dotyczą działek:

wydzielonych pod nowe drogi publiczne oraz wewnętrzne, poszerzenie dróg istniejących i pod urządzenia infrastruktury technicznej,

powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających.

§ 6. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, do których na obszarze objętym planem należą tereny: zieleni urządzonej publicznej oznaczony symbolem 4.2.ZP, dróg publicznych oraz ciągu pieszego:

1) dopuszczenie lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych wymienionych w ustaleniach szczegółowych w kolorystyce malowanych i lakierowanych metalowych części odpowiadającej barwie 7016 w systemie RAL i w sposób niekolidujący z funkcjami i sposobem zagospodarowania terenów;

2) nakaz wkomponowania naziemnych urządzeń technicznych w zagospodarowanie terenu;

3) dopuszczenie lokalizacji instalacji artystycznych w sposób niekolidujący z funkcjami i sposobem zagospodarowania terenów;

4) nakaz stosowania tablic i znaków informacyjnych zgodnych z systemem informacji miejskiej (SIM).

§ 7. Ustala się zasady i warunki sytuowania tablic informacyjnych – zakaz stosowania tablic informacyjnych:

1) powodujących zasłanianie bądź przysłanianie: znaków systemu informacji miejskiej (SIM), kamer wizyjnych systemu monitoringu miejskiego, detali architektonicznych, otworów okiennych, drzwiowych i wentylacyjnych;

2) utrudniających poruszanie się, w tym ograniczających przejścia i dojazdy.

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:

a) zespołów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, centrów handlowych, garaży i parkingów samochodowych oraz zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,

b) przedsięwzięć dotyczących infrastruktury technicznej, dróg, stacji paliw oraz linii tramwajowych;

2) w zakresie ochrony i kształtowania zieleni:

a) nakaz zachowania wartościowej zieleni wysokiej w strefie ochrony wartościowej zieleni wysokiej oznaczonej na rysunku planu, zlokalizowanej w terenach 4.1.U/Z i 4.2.ZP,

b) nakaz zachowania istniejących szpalerów drzew oznaczonych na rysunku planu, z dopuszczeniem wymiany i uzupełniania drzewostanu w sposób kontynuujący zasady kompozycji i doboru gatunkowego, z wyjątkiem odcinków, gdzie jest to niemożliwe ze względów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych,

c) nakaz realizacji projektowanych szpalerów drzew oznaczonych na rysunku planu, z dopuszczeniem indywidualnego doboru miejsca i formy sadzenia, ilości, rozstawu i gatunku drzew, z wyjątkiem odcinków, gdzie jest to niemożliwe ze względów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych;

3) w zakresie ochrony powietrza - nakaz stosowania do celów grzewczych źródeł ciepła bezemisyjnych lub o niewielkiej intensywności emisji, spełniających wymagania standardów jakości powietrza;

4) w zakresie ochrony wód:

a) nakaz zaopatrzenia w wodę z istniejącej lub projektowanej miejskiej sieci wodociągowej,

b) dopuszczenie wykorzystania indywidualnych ujęć wody podziemnej,

c) nakaz odprowadzania ścieków bytowych w oparciu o istniejącą lub projektowaną miejską sieć kanalizacji sanitarnej lub istniejącą miejską sieć kanalizacji ogólnospławnej,

d) dopuszczenie gromadzenia ścieków bytowych w zbiornikach bezodpływowych do czasu budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) nakaz stosowania urządzeń umożliwiających wykorzystanie na miejscu wód opadowych i roztopowych, z dopuszczeniem odprowadzenia ich do gruntu na warunkach określonych w przepisach odrębnych, w celu ograniczenia ich odpływu do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,

f) nakaz stosowania rozwiązań umożliwiających retencjonowanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych, spływających z powierzchni szczelnych dachów, ulic i placów, przed ich odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,

g) nakaz rozdzielania instalacji odbioru wód opadowych od instalacji kanalizacji sanitarnej przed ich podłączeniem do sieci kanalizacji ogólnospławnej w przypadku budowy, przebudowy lub remontu całego budynku;

5) w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych – nakaz stosowania rozwiązań technicznych uniemożliwiających przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych;

6) w zakresie ochrony ziemi – nakaz urządzenia dla każdej nieruchomości miejsca
do czasowego gromadzenia odpadów stałych, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi utrzymania czystości i porządku;

7) w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi:

a) zakaz lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastrukturalnych, które powodują przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska w obrębie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących budownictwa,

b) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

8) w zakresie ochrony przed hałasem:

a) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4.1.U/Z zalicza się do terenów chronionych akustycznie określonych jako „tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska,

b) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MW/U zalicza się do terenów chronionych akustycznie określonych jako „tereny mieszkaniowo-usługowe”, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska,

c) pozostałych terenów nie zalicza się do terenów chronionych akustycznie w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska.

§ 9. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) wskazuje się zabytek wpisany do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planu symbolem R wraz z wyznaczonym na rysunku planu obszarem – zespół urbanistyczno-architektoniczny Łódzkich Zakładów Przemysłu Spirytusowego „Polmos”, dawny „Monopol Wódczany” ul. dr. Stefana Kopcińskiego 58 (nr rej.: A/355/1-8 z dnia 25.10.1994 r.), dla których prowadzenie działań inwestycyjnych wymaga pozwolenia właściwego organu, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków;

2) wskazuje się zabytek wpisany do gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu symbolem E – ul. dr. Stefana Kopcińskiego 54, dawny budynek Szkoły Powszechnej wraz z budynkiem portierni, dla którego obowiązują ustalenia dotyczące ochrony zabytku zawarte w ustaleniach szczegółowych;

3) wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującą fragment historycznego układu urbanistycznego, dla którego ustala się ochronę poprzez:

a) realizację nowej zabudowy w sposób podkreślający wartość historyczną zabytków przy zachowaniu kompozycyjnych powiązań z otoczeniem,

b) zapewnienie ciągłości połączeń komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu terenu ciągu pieszego oraz dróg rowerowych,

c) stosowanie materiałów zapewniających wysoki standard wykończenia;

4) wskazuje się dobro kultury współczesnej oznaczone na rysunku planu symbolem DK –  al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100, Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Łodzi, dla którego obowiązują ustalenia dotyczące ochrony zawarte w ustaleniach szczegółowych.

§ 10. 1. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) nie wyznacza się granic obszarów wymagających obowiązkowego przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, dokonywanego na wniosek, określono w ustaleniach szczegółowych rozdziału 3.

2. Parametry dotyczące działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów nie obowiązują dla działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie dróg istniejących i pod urządzenia infrastruktury technicznej, a także działek powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających.

§ 11. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi w strefach ochronnych od linii elektroenergetycznych wynoszących:

a) dla linii napowietrznych o napięciu 110 kV – do 18,0 m od osi linii,

b) dla linii kablowych o napięciu 110 kV – do 1,5 m od osi linii;

2) w przypadku likwidacji linii elektroenergetycznej zakaz dotyczący strefy ochronnej nie obowiązuje;

3) zakaz lokalizacji budynków w strefach oddziaływania od sieci ciepłowniczej wynoszących:

a) dla przewodów o średnicy do Dn 150 mm – do 2,0 m od zewnętrznej krawędzi przewodu,

b) dla przewodów o średnicy od Dn 200 mm do Dn 500 mm – do 3,0 m od zewnętrznej krawędzi przewodu;

4) w przypadku likwidacji sieci ciepłowniczej zakaz dotyczący strefy oddziaływania nie obowiązuje;

5) szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu pasów ochronnych od przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych wskazanych na rysunku planu określają przepisy odrębne dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków obowiązujące na terenie miasta Łodzi;

6) szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu stref kontrolowanych od gazociągów wskazanych na rysunku planu  określają przepisy odrębne dotyczące lokalizacji sieci gazowych;

7) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 55,0 m w pasie ochronnym od linii radiowej, którego szerokość wynosi 60,0 m.

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz obsługi komunikacyjnej terenów przyległych:

1) utrzymanie, przebudowę i rozbudowę istniejącego układu drogowo-ulicznego;

2) budowę nowego układu drogowo-ulicznego w postaci dróg publicznych i ciągu pieszego;

4) budowę dróg rowerowych;

5) nakaz zachowania ciągłości dróg rowerowych z terenami sąsiadującymi z obszarem objętym planem;

6) obsługę komunikacyjną obszaru planu przez docelowy układ drogowo-uliczny i tramwajowy w granicach wyznaczonych terenów dróg publicznych oraz ciągu pieszego;

7) ulice zapewniające połączenie obszaru planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym:

a) projektowana ulica główna oznaczona symbolem 1KDG i istniejąca ulica główna oznaczona symbolem 2KDG+T i 3KDG+T (al. Marszałka Józefa Piłsudskiego),

b) istniejąca ulica zbiorcza oznaczona symbolem 1KDZ+T (ul. dr. Stefana Kopcińskiego) oraz projektowana ulica zbiorcza oznaczona symbolem 2KDZ;

8) ulice stanowiące elementy połączeń wewnętrznego układu drogowego:

a) istniejące ulice lokalne oznaczone symbolami 1KDL i 4KDL (ul. Wydawnicza),

b) projektowane ulice lokalne oznaczone symbolami: 2KDL, 3KDL, 5KDL i 6KDL;

9) ulice i ciągi komunikacyjne stanowiące układ uzupełniający:

a) istniejąca ulica dojazdowa oznaczona symbolem 3KDD (od 1KDL do 4KDD),

b) projektowane ulice dojazdowe oznaczone symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD (od 4KDD do 5KDL), 4KDD, 5KDD i 6KDD,

c) projektowany ciąg pieszy oznaczony symbolem 1KDX;

10) obsługę komunikacyjną terenów zapewnia się:

a) za pomocą zjazdów indywidualnych i publicznych z wyznaczonych w planie dróg publicznych, przyległych do terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) z dojść i dojazdów umożliwiających dostęp do drogi publicznej, zlokalizowanych w terenie zieleni urządzonej publicznej oznaczonym na rysunku planu symbolem 4.2.ZP oraz w terenie ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDX,

c) z dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu, przy zachowaniu następujących warunków:

minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających 7,0 m,

dla dróg bez wylotu, służących obsłudze powyżej dwóch działek – obowiązek zakończenia placem do zawracania o wymiarach zgodnych z przepisami odrębnymi.

§ 13. 1. Ustala się liczbę miejsc do parkowania dla samochodów i rowerów dotyczącą nowo projektowanych budynków lub ich części oraz sposób ich realizacji:

1) dla samochodów osobowych, minimum:

a) dla mieszkań w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych – 1 miejsce parkingowe na każde mieszkanie,

b) dla usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 – 25 miejsc parkingowych na każde 1 000 m2 powierzchni użytkowej,

c) dla pozostałych usług – 12 miejsc parkingowych na każde 1 000 m2 powierzchni użytkowej,

d) dla obiektów produkcyjnych – 25 miejsc parkingowych na każdych 200 zatrudnionych;

2) dla autobusów obsługujących hotele – minimum 1 zorganizowane miejsce wsiadania i wysiadania pasażerów dla każdego obiektu, wydzielone lub wymienne z miejscami dla samochodów osobowych;

3) dla rowerów – minimum:

a) dla mieszkań w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych – 1 stanowisko na każde mieszkanie,

b) dla usług handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2 000 m2 – 10 stanowisk na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej, nie mniej niż 2 stanowiska,

c) dla hoteli – 2 stanowiska na każde 1 000 m2, powierzchni użytkowej, nie mniej niż 2 stanowiska,

d) dla pozostałych usług – 5 stanowisk na każde 1 000 m2 powierzchni użytkowej, nie mniej niż 2 stanowiska.

2. Wymaganą liczbę miejsc do parkowania dla samochodów i stanowisk dla rowerów należy określać:

1) proporcjonalnie względem przyjętej jednostki przeliczeniowej i zaokrąglać w górę do kolejnej liczby naturalnej;

2) poprzez sumowanie ilości miejsc parkingowych i stanowisk wymaganych dla poszczególnych części budynku.

3. Nie ustala się liczby miejsc do parkowania dla samochodów i rowerów dotyczącej zabudowy istniejącej.

4. Na parkingach dla samochodów osobowych liczących więcej niż 5 miejsc przeznaczonych na postój pojazdów, minimum 4% ogólnej liczby miejsc, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe, należy przeznaczyć na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w przepisach o ruchu drogowym, z zastrzeżeniem: dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu, dla których minimalną liczbę stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową określają przepisy odrębne dotyczące dróg publicznych.

5. Ustala się nakaz wprowadzenia nasadzeń drzew:

1) przy realizacji parkingów wielostanowiskowych o wielkości 26-100 miejsc parkingowych – w ilości minimum 1 drzewo na każde 6 miejsc parkingowych;

2) przy realizacji parkingów wielostanowiskowych o wielkości powyżej 100 miejsc parkingowych – w ilości minimum 1 drzewo na każde 8 miejsc parkingowych

–   z wymogiem rozmieszczenia co najmniej 50% nasadzeń równomiernie w obrębie płyty parkingu.

6. Wymaganą liczbę nasadzeń drzew należy określać zaokrąglając w górę do kolejnej liczby naturalnej.

§ 14. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) wyposażenie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w oparciu o istniejące systemy infrastruktury technicznej, ich przebudowę i rozbudowę, a także budowę nowych systemów;

2) nakaz lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w terenach dróg publicznych, ciągu pieszego i zieleni urządzonej publicznej w sposób niewykluczający realizacji szpalerów drzew zgodnie z ustaleniami planu;

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w terenach o innym przeznaczeniu:

a) związanych z bezpośrednią obsługą zabudowy i zagospodarowania tych terenów,

b) niezwiązanych z bezpośrednią obsługą zabudowy i zagospodarowania tych terenów wymienionych w ustaleniach szczegółowych w ramach przeznaczenia uzupełniającego, w sposób niewykluczający realizacji zabudowy frontowej zgodnie z ustaleniami planu;

4) nakaz lokalizacji nowych oraz przebudowywanych i rozbudowywanych sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych, z wyłączeniem linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV, stacji transformatorowych zlokalizowanych poza przestrzeniami publicznymi oraz przewodów, które jedynie jako nadziemne umożliwiają korzystanie z określonych urządzeń i pojazdów.

2. Określa się warunki powiązań sieci infrastruktury technicznej na obszarze planu
z układem zewnętrznym:

1) podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę – magistrala w al. Marszałka Józefa Piłsudskiego;

2) podstawowy odbiornik ścieków – kolektor IG w ul. dr. Stefana Kopcińskiego i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego;

3) podstawowy odbiornik nadmiaru wód opadowych – kolektor IG w ul. dr. Stefana Kopcińskiego i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ciek wodny rzeki Jasień;

4) podstawowe elementy sieci zaopatrzenia w energię elektryczną – Rejonowe Punkty Zasilania: Śródmieście 110/15 kV oraz Widzew 110/15 kV;

5) podstawowy element zaopatrzenia w gaz – gazociąg średniego ciśnienia
Dn 110 zlokalizowany w ul. Wydawniczej;

6) podstawowy element zaopatrzenia w ciepło – rurociągi wody gorącej
2xDn 200 zlokalizowane w al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

§ 15. 1. Wskazuje się oznaczoną na rysunku planu granicę terenu zamkniętego, w obrębie której usytuowana jest droga kolejowa, zlokalizowanego w granicach terenów 11.1.KK i 2KDZ i fragmentów terenów 1.1.KS, 1KDZ+T i 1KDG oraz granicę jego strefy ochronnej.

2. Dla kolejowego terenu zamkniętego oraz jego strefy ochronnej ustala się zakaz sytuowania budynków.

§ 16. 1. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej określeniu opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy dla terenów oznaczonych symbolami: 1.2.U, 2.1.MW/U, 3.1.MW/U, 4.1.U/Z, 4.3.U, 4.4.U, 4.5.U, 4.6.MW/U, 4.7.U, 5.1.UC, 5.2.UC, 6.1.UC, 6.2.UC, 6.3.U, 6.4.UC, 7.1.U, 7.2.U, 7.4.KS, 8.1.P/U, 8.2.KS, 8.3.U, 8.4.U, 8.5.U, 9.1.U, 10.1.MW/U, 10.2.U, 12.1.MW/U – 30%.

2. Dla terenów niewymienionych w ust. 1 stawki procentowej nie ustala się z uwagi na brak wzrostu wartości nieruchomości.

§ 17. 1. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym, które stanowią wskazane na rysunku planu linie rozgraniczające terenów:

1) dróg publicznych oznaczonych symbolami: 2KDG+T, 3KDG+T, 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD i 6KDD;

2) parku oznaczonego symbolem 4.2.ZP;

3) ciągu pieszego oznaczonego symbolem 1KDX;

4) zabudowy mieszkaniowej służącej rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego oznaczonego symbolem 4.6.MW/U.

2. Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
w granicach terenów niewymienionych w ust. 1 pod warunkiem ich zgodności
z przeznaczeniem terenów.

3. Wskazuje się, że dla nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w granicach terenów wymienionych w ust. 1 pkt 4, realizacja zabudowy zgodnej z planem służąca rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego, następuje w ramach realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 18. 1. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym, które stanowią wskazane na rysunku planu linie rozgraniczające terenów:

1) dróg publicznych oznaczonych symbolami: 1KDG, 1KDZ+T i 2KDZ;

2) infrastruktury kolejowej oznaczonego symbolem 11.1.KK.

2. Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
w granicach terenów niewymienionych w ust. 1 pod warunkiem ich zgodności
z przeznaczeniem terenów.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 21. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10.1.MW/U, obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) tereny zabudowy usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) garaże wielostanowiskowe nadziemne i podziemne,

b) infrastruktura techniczna.

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 65%,

b) intensywność zabudowy – minimum 1,0, maksimum 4,0,

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 15%;

2) parametry kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy – maksimum 25,0 m z zastrzeżeniem:

strefy C oznaczonej na rysunku planu – minimum 15,0 m, maksimum 20,0 m,

strefy B oznaczonej na rysunku planu – minimum 15,0 m, maksimum 30,0 m,

b) dachy płaskie;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji:

a) w przypadku realizacji zabudowy usługowej zakaz realizacji stref zaopatrzenia i obsługi technicznej od strony dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDG, 3KDG+T (al. Marszałka Józefa Piłsudskiego),

b) nakaz lokalizacji usług w parterach budynków od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDG+T (al. Marszałka Józefa Piłsudskiego).

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych –
2 000 m2.

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) wielkość działki – minimum 2 000 m2;

2) szerokość frontu działki – minimum 45,0 m;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 90º z tolerancją 5º,
z zastrzeżeniem działek od strony terenu drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG, dla których ustala się kąt od do 44º - 90º.

Uwaga! w niniejszym wypisie uwzględniono zmiany treści uchwały wynikające z wejścia w życie Uchwały Nr XXXVIII/1170/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych.